Cancer Hospital- Port Prince, Haiti

Nairobi, Kenya
5 de outubro de 2017
Port Prince, Haiti
5 de outubro de 2017